var navid = "6"; var menu = "21";
try { document.getElementById("navId" + navid).className = "selected"; } catch (ex) { } var searchtype = "1"; function ChangeSearch(mode) { var mode = (mode || "1") == "1" ? "1" : "0"; if (mode != searchtype) { $(".hr-search span:first a").eq(searchtype || "1").removeClass("selected").removeClass("prosearch"); $(".hr-search span:first a").eq(mode).addClass("selected").addClass("prosearch"); searchtype = mode; } var obj = $("#txtSearch"); if (obj.val() == "" || (obj.val() == "站内搜索" || obj.val() == "产品搜索")) { if (searchtype == "0") { $("#txtSearch").val("站内搜索"); } else { $("#txtSearch").val("产品搜索"); } } return; }ChangeSearch(searchtype); $(function () { $("#btnSearch").click(function () { var errorMsg = "请输入关键字"; var key = $.trim($("#txtSearch").val()); if (key == "" || (searchtype == "0" && key == "站内搜索") || (searchtype == "1" && key == "产品搜索")) { alert(errorMsg); } else { key = key.replace(/'/g, ""); switch (searchtype || "1") { case "0": window.location.href = "searchsite.aspx-key=.htm"/*tpa=http://www.vigogroup.com/cn/search/searchsite.aspx?key=*/ + escape(key); break; case "1": window.location.href = "search.aspx-key=.htm"/*tpa=http://www.vigogroup.com/cn/search/search.aspx?key=*/ + escape(key); break; } } return; }); $("#txtSearch").keydown(function (e) { var code = (e.keyCode ? e.keyCode : e.which); //兼容火狐 IE if (!$.browser.msie && (e.keyCode == 0x8)) //火狐下 不能使用退格键 { return; } if (code == 13) { $("#btnSearch").click(); } }); }); //导航栏 - 下拉菜单 $(".hr-nav li").hover(function () { if ($(this).find("a:first").attr("id") != ("navId" + navid)) { $(this).find("a:first").addClass("selected"); } $(this).find(".subnav").show(); }, function () { if ($(this).find("a:first").attr("id") != ("navId" + navid)) { $(this).find("a:first").removeClass("selected"); } $(this).find(".subnav").hide(); });

您现在的位置:首 页 > 人力资源 > 人才战略

人力资源Human

        在以知识经济为支撑点的全球化经济发展时代,广州北京pk集团秉承以人为本的经营原则,以质为先的管理原则,坚持尊重人才、培育人才、成就人才的人才理念,来开展人力资源管理各项工作,努力形成对人才的“吸引力”,发挥人才的“作用力”,构筑人才的“凝聚力”,在有效保障公司快速成长与高效运转的同时,最终实现企业与员工的双赢发展。